Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Definities en toepasselijkheid

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtnemer: Praktijk voor Leefstijl, Coaching & Counseling (PLCC) ingeschreven in het handelsregister onder KvK nummer: 74343033, die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van diensten.

Opdrachtgever: de persoon of instantie, die aan de opdrachtnemer opdracht verleent tot het verrichten van diensten.

Cliënt: degene die gebruikt maakt van een van de diensten die de opdrachtnemer aanbiedt.

 1. De opdrachtgever en de cliënt kunnen, maar behoeven niet, dezelfde te zijn;
 2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van de opdrachtnemer;
 3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.
 4. De bepalingen in deze Algemene Voorwaarden waarvan niet uitdrukkelijk is afgeweken, blijven onverkort van toepassing;
 5. Aan het stilzwijgend niet toepassen van deze algemene voorwaarden kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Artikel 2 –  Offertes en aanbiedingen

 1. Offertes van de opdrachtnemer zijn gebaseerd op informatie die door de opdrachtgever is verstrekt;
 2. Alle offertes en aanbiedingen van de opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod uitdrukkelijk anders is aangegeven;
 3. Offertes zijn geldig gedurende een termijn van veertien dagen na de datum van de offerte, tenzij in of bij het aanbod uitdrukkelijk een andere geldigheidstermijn is genoemd of is bepaald dat het aanbod vrijblijvend is gedaan;
 4. Tenzij in een offerte anders is aangegeven, zijn de geoffreerde prijzen voor bedrijven exclusief BTW en voor particuliere opdrachtgevers inclusief BTW;
 5. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten;
 6. De opdrachtnemer kan niet aan een offerte worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat (een onderdeel) van de offerte een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

 

Artikel 3 – Totstandkoming en nakoming overeenkomst

 1. Een overeenkomst tussen door de opdrachtnemer en een opdrachtgever komt tot stand

door aanbod en aanvaarding;

 1. Een opdracht wordt verleend door het ondertekend retourneren van een door de opdrachtnemer uitgebrachte offerte, dan wel door akkoord geven op een digitaal door opdrachtnemer gestuurde offerte;
 2. De overeenkomst wordt tevens geacht tot stand te zijn gekomen overeenkomstig de door de opdrachtnemer uitgebrachte offerte, zodra met de feitelijke dienstverlening door de opdrachtnemer een aanvang is gemaakt;
 3. De overeenkomst wordt voor onbepaalde tijd aangegaan, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen dan wel uit de inhoud, aard of strekking van de opdracht voortvloeit dat de overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan;
 4. Praktijk voor Leefstijl, Coaching & Counseling zal de in het kader van de opdracht te verrichten werkzaamheden met de zorg van een goed opdrachtnemer uitvoeren. Zij staat evenwel niet in voor het bereiken van een bepaald resultaat;
 5. De opdrachtnemer is gehouden om de door haar te verrichten werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen uit te voeren, overeenkomstig de eisen van goed zorg/hulpverlenerschap;
 6. Praktijk voor Leefstijl, Coaching & Counseling is slechts bevoegd derden bij de uitvoering van de opdracht in te schakelen, indien daaromtrent tussen partijen overeenstemming bestaat, tenzij uit de inhoud, aard strekking van de opdracht voortvloeit dat Praktijk voor Leefstijl, Coaching & Counseling daartoe ook zonder bedoelde overeenstemming bevoegd is dan wel naar het oordeel van Praktijk voor Leefstijl, Coaching & Counseling de inschakeling van derden noodzakelijk is voor een tijdige en correcte uitvoering van de opdracht;
 7. Indien er sprake is van overmacht, waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van de opdrachtnemer kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, om op een later tijdstip alsnog nagekomen te worden, dan wel de overeenkomst worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

 

Artikel 4 – Informatieverstrekking door opdrachtgever

 1. De opdrachtgever is verplicht om alle persoonsgegevens aan te leveren die door de opdrachtnemer worden gevraagd. De opdrachtnemer zal alleen om gegevens vragen die nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst. Indien zich na het tot stand komen van de overeenkomst wijzigingen voordoen in de opgegeven gegevens van de opdrachtgever, dan dient dit aan de opdrachtnemer doorgegeven te worden;
 2. Opdrachtgever is gehouden Praktijk voor Leefstijl, Coaching & Counseling tijdig alle informatie te verstrekken, welke Praktijk voor Leefstijl, Coaching & Counseling naar haar oordeel voor een correcte uitvoering van de opdracht nodig heeft of waarvan Opdrachtgever behoort te weten dat deze voor een correcte uitvoering van de opdracht vereist is. De informatie dient te worden verstrekt in de vorm en op de wijze als door Praktijk voor Leefstijl, Coaching & Counseling verzocht;
 3. De opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van het niet hebben ontvangen van informatie door de opdrachtgever vanwege onjuiste (adres)gegevens;
 4. Praktijk voor Leefstijl, Coaching & Counseling is gehouden de door Opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken waarin of waarop de door Opdrachtgever aan Praktijk voor Leefstijl, Coaching & Counseling verstrekte informatie is vastgelegd -waaronder begrepen documenten en magnetische of elektronische gegevensdragers -, op verzoek van Opdrachtgever aan deze terug te geven, zodra de opdracht waarvoor de informatie was verstrekt is uitgevoerd of de overeenkomst is beëindigd. Indien en voor zover tussen partijen niet anders is overeengekomen, worden die zaken voor rekening en risico van Opdrachtgever teruggestuurd.

 

Artikel 5 – Betaling en zekerheid

 1. Betaling dient te geschieden binnen de op de factuur aangegeven termijn, op een door de opdrachtnemer aan te geven wijze, tenzij anders is overeengekomen. Indien geen termijn is overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum;
 2. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft met de tijdige betaling van de factuur, dan is hij onmiddellijk en zonder ingebrekestelling in verzuim. De opdrachtgever is dan wettelijke rente aan de opdrachtnemer verschuldigd, lopend vanaf de vervaldatum tot aan de dag van algehele voldoening. In dat geval kan de opdrachtnemer besluiten om de dienstverlening aan de opdrachtgever op te schorten dan wel de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. De opdrachtnemer zal de opdrachtgever van haar eventuele voornemen tot opschorting van de dienstverlening dan wel beëindiging van de overeenkomst, schriftelijk in kennis stellen;
 3. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op;
 4. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso-)kosten, die Praktijk voor Leefstijl, Coaching & Counseling maakt als gevolg van de niet-nakoming door Opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van Opdrachtgever;
 5. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is de opdrachtgever degene die gehouden is tot betaling van de overeengekomen prijs voor de dienstverlening van de opdrachtnemer;
 6. Praktijk voor Leefstijl, Coaching & Counseling is te allen tijde bevoegd van Opdrachtgever een redelijke voorschotbetaling dan wel (aanvullende) zekerheid voor de nakoming van diens betalingsverplichting te verlangen. Indien Opdrachtgever nalaat het verlangde voorschot te betalen of de verlangde zekerheid te stellen, is Praktijk voor Leefstijl, Coaching & Counselingbevoegd, de (verdere) uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan Praktijk voor Leefstijl, Coaching & Counseling uit welke hoofde dan ook verschuldigd is, direct opeisbaar;
 7. Indien de opdracht door meerdere Opdrachtgevers gezamenlijk is gegeven, zijn zij, indien en voor zover de werkzaamheden ten behoeve van hen gezamenlijk zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende betalingsverplichtingen;
 8. Prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geldende hoogte van loonkosten, sociale premies en overheidslasten, opslag- en transportkosten en assurantiepremie, grondstoffen- en andere kosten. Opdrachtnemer is gerechtigd de overeengekomen prijzen ingaande 1 januari van ieder kalenderjaar – zo nodig achteraf – te indexeren overeenkomstig de door het centraal bureau voor de statistiek (CBS) gepubliceerde maand consumentenprijsindexcijfer (CPI), reeks alle huishoudens. Hierbij wordt de reeks 2000=100 gehanteerd, tenzij opdrachtnemer voor een recentere reeks kiest. De gewijzigde prijs is gelijk aan de geldende prijs per 1 januari, vermenigvuldigd met het indexcijfer voor de maand die vier maanden eerder ligt (september) en gedeeld door het indexcijfer van de maand die 16 maanden eerder ligt (september, één jaar eerder). Opdrachtnemer heeft het recht om in het kader van de indexering een lager indexeringsbedrag toe te passen dan het indexeringsbedrag dat correspondeert met de uitkomst van voormelde formule;
 9. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Opdrachtnemer alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen bedrag uit te voeren.

 

Artikel 6 – Reclames

 1. Opdrachtgever is gehouden reclames met betrekking tot de door Praktijk voor Leefstijl, Coaching & Counseling verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag schriftelijk aan Praktijk voor Leefstijl, Coaching & Counseling kenbaar te maken binnen dertig dagen na ontvangst van hetgeen naar aanleiding waarvan hij wenst te reclameren dan wel onverwijld nadat hij hetgeen waarover hij wenst te reclameren heeft ontdekt. In het laatste geval dient Opdrachtgever aan te tonen dat hij hetgeen waarover hij wenst te reclameren redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen ontdekken.
 2. Opdrachtgever is niet bevoegd tot opschorting van zijn betalingsverplichting wegens reclames als in artikel 6.1 bedoeld.
 3. Indien en voor zover Opdrachtgever naar het oordeel van Praktijk voor Leefstijl, Coaching & Counseling terecht reclameert, is Praktijk voor Leefstijl, Coaching & Counseling bevoegd naar eigen keuze hetzij het factuurbedrag aan te passen, hetzij de betreffende werkzaamheden voor eigen rekening te verbeteren dan wel opnieuw te verrichten, hetzij een gedeelte van het reeds betaalde honorarium te restitueren zonder verdere uitvoering aan de opdracht te geven.
 4. Indien Opdrachtgever niet binnen de door artikel 6.1 gestelde termijn heeft gereclameerd, vervallen al zijn rechten en aanspraken uit welke hoofde dan ook, ter zake van hetgeen waarover hij heeft gereclameerd of binnen die termijn had kunnen reclameren.

 

Artikel 7 – Meerwerk

 1. Praktijk voor Leefstijl, Coaching & Counseling is slechts met voorafgaande toestemming van Opdrachtgever bevoegd meer of andere werkzaamheden te verrichten dan waartoe opdracht is verstrekt en met betrekking tot die werkzaamheden honorarium en kosten in rekening te brengen;
 2. Indien naar het oordeel van Praktijk voor Leefstijl, Coaching & Counseling een wijziging in de uitvoering van de opdracht en/of de omvang van de krachtens de opdracht te verrichten werkzaamheden nodig is om aan haar verplichtingen jegens Opdrachtgever te (kunnen) voldoen, is Praktijk voor Leefstijl, Coaching & Counseling bevoegd die wijziging aan te brengen, mits zulks door het redelijk belang van Opdrachtgever gevorderd wordt en de wijziging niet zal leiden tot een verhoging van het aan Opdrachtgever in rekening te -brengen bedrag met meer dan tien procent (10%). Zodra vaststaat dat de hiervoor bedoelde wijziging zal leiden tot een verhoging met meer dan tien procent (10%), is Praktijk voor Leefstijl, Coaching & Counseling gehouden Opdrachtgever daarvan onverwijld op de hoogte te stellen en met deze in overleg te treden over de (verdere) uitvoering van de opdracht.

 

Artikel 8 – Annulering/beëindiging van de overeenkomst

 1. Opdrachtnemer heeft het recht om zonder opgave van reden een consult, traject, of training te annuleren of deelname van een opdrachtgever of cliënt te weigeren, dan wel de door de opdrachtgever aangewezen cliënt te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door opdrachtnemer betaalde bedrag m.b.t. tot het consult, traject of de specifieke training;
 2. Annulering door de opdrachtgever kan tot 6 weken voor aanvang van de overeenkomst, het traject of de training kosteloos geschieden. Bij niet annulering is de opdrachtgever verplicht het totaalbedrag van de opdracht, het consult, traject of de training te voldoen;
 3. Ingeval de opdrachtgever dan wel de cliënt, na aanvang van het coachtraject of training de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling, tenzij de bijzondere omstandigheden van het geval, naar het oordeel van opdrachtnemer, anders rechtvaardigen;
 4. Een individueel consult kan tot 24 uur voor aanvang kosteloos worden afgezegd c.q. verplaatst. Opdrachtnemer streeft ernaar afspraken altijd door te laten gaan c.q. te verplaatsen naar een ander tijdstip. Bij afzegging binnen 24 uur is opdrachtnemer gerechtigd de eerder overeengekomen prijs in rekening te brengen;
 5. De opdrachtnemer heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst op te zeggen, indien de opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst, waaronder begrepen de in deze voorwaarden vastgelegde verplichtingen, tenzij de opdrachtgever, na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand, zijn verplichtingen binnen 14 dagen na verzending van deze aanmaning alsnog nakomt;
 6. Ieder van partijen is te allen tijde bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang door opzegging te beëindigen, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. Opzegging dient schriftelijk te geschieden;
 7. Indien de overeenkomst door Praktijk voor Leefstijl, Coaching & Counseling wordt beëindigd, is zij gehouden aan Opdrachtgever de redenen van beëindiging mede te delen en voorts in redelijkheid al datgene te doen wat door het kennelijk belang van Opdrachtgever in verband met de beëindiging van de overeenkomst wordt gevorderd.

 

Artikel 9 – Aansprakelijkheid en risico

 1. De opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever ontstaan als gevolg van een aan opdrachtgever toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad;
 2. Indien de opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de totale vergoeding van de verstrekte opdracht;
 3. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de opdrachtnemer of haar ondergeschikten;
 4. Indien door of in verband met het verrichten van diensten door de opdrachtnemer of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor de opdrachtnemer aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door de opdrachtnemer afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, met inbegrip van het eigen risico dat de opdrachtnemer in verband met die verzekering draagt;
 5. Praktijk voor Leefstijl, Coaching & Counseling is steeds bevoegd de schade van Opdrachtgever zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.

 

Artikel 10: Overmacht

De opdrachtnemer is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting jegens de opdrachtgever, indien zij daartoe gehinderd wordt door overmacht. De opdrachtnemer kan gedurende de periode dat de overmacht duurt, de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer dan twee maanden duurt, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Werkzaamheden die door de opdrachtnemer zijn verricht voor het intreden van de overmacht, mogen aan de opdrachtgever gefactureerd worden.

  

Artikel 11 – Intellectueel eigendom en gebruikersrecht

Het auteursrecht en eventuele andere intellectuele eigendomsrechten blijven berusten bij de opdrachtnemer. Alle door de opdrachtnemer geproduceerde stukken en/of verstrekte stukken, zoals documenten, adviezen,  enz., zijn uitsluitend bestemd voor gebruik door de opdrachtgever en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van de opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of door anderen dan opdrachtnemer ten uitvoer worden gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen of tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

 

Artikel 12 – Toepasselijk recht en geschillen

 1. Alle rechtsverhoudingen tussen Praktijk voor Leefstijl, Coaching & Counseling en Opdrachtgever waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht;
 2. Alle geschillen die verband houden met de rechtsverhouding tussen Praktijk voor Leefstijl, Coaching & Counseling en Opdrachtgever waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarbinnen Praktijk voor Leefstijl, Coaching & Counseling is gevestigd, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven;
 3. In afwijking van het bepaalde in artikel 11.2 is Opdrachtgever te allen tijde bevoegd een geschil met Praktijk voor Leefstijl, Coaching & Counseling aan een met tuchtrechtspraak belast college of aan een daartoe ingestelde arbitrage- of geschillencommissie voor te leggen.

 

 

Artikel 13 – Wijziging Algemene Voorwaarden

Praktijk voor Leefstijl, Coaching & Counseling is bevoegd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De door Praktijk voor Leefstijl, Coaching & Counseling gewijzigde Algemene Voorwaarden gelden jegens Opdrachtgever vanaf dertig dagen nadat deze schriftelijk van de wijziging op de hoogte is gesteld, tenzij Opdrachtgever binnen die termijn schriftelijk aan Praktijk voor Leefstijl, Coaching & Counseling te kennen geeft tegen de wijziging bezwaar te maken. In het laatstbedoelde geval blijven de ongewijzigde Algemene Voorwaarden tussen partijen gelden totdat de opdracht is voltooid of de overeenkomst is beëindigd, doch niet langer dan zes maanden vanaf het einde van de hiervoor genoemde termijn van dertig dagen. Duurt de overeenkomst daarna voort, dan zijn daarop vanaf dat tijdstip de gewijzigde Algemene Voorwaarden van toepassing. 

 

Artikel 14 – klachtenregeling

Eventuele klachten over door de opdrachtnemer geleverde diensten dienen binnen 8 dagen na levering hiervan, schriftelijk en gemotiveerd aan de opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt. Bij gebreke hiervan wordt de opdrachtgever geacht akkoord te gaan met de geleverde dienstverlening. Het indienen van een klacht ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.

  

Artikel 15 – Beëindiging overeenkomst

 1. In afwijking van het bepaalde in artikel 7 is ieder van partijen slechts dan bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang door opzegging te beëindigen, indien redelijkerwijs te verwachten is dat de opdracht, zonder dat sprake is van een toerekenbare tekortkoming door een van partijen in de nakoming van haar verplichtingen, niet (meer) kan of zal worden uitgevoerd zoals door partijen is overeengekomen, waaronder begrepen de situatie waarin de andere partij in surséance van betaling of faillissement verkeert dan wel haar onderneming heeft gestaakt. Praktijk voor Leefstijl, Coaching & Counseling is bovendien bevoegd de overeenkomst door opzegging te beëindigen, indien van haar in redelijkheid niet (meer) verlangd kan worden dat zij de opdracht uitvoert zoals door partijen is overeengekomen. Het voorgaande lijdt uitzondering, indien en voor zover partijen anders zijn overeengekomen;
 2. Opzegging dient schriftelijk te geschieden met vermelding van de reden op grond waarvan wordt opgezegd;
 3. Het bepaalde in artikel 14.1 laat onverlet de bevoegdheid van een partij tot ontbinding van de overeenkomst, doch uitsluitend indien de andere partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van enige voor haar uit de overeenkomst voortvloeiende wezenlijke verplichting en zij na verloop van een redelijke termijn na schriftelijke ingebrekestelling niet alsnog bedoelde verplichting nakomt. Ontbinding dient te geschieden bij aan de wederpartij gericht aangetekend schrijven.

 

Artikel 16 – Vertrouwelijkheid

Opdrachtgever is zonder voorafgaande toestemming van Praktijk voor Leefstijl, Coaching & Counseling niet bevoegd aan derden op welke wijze dan ook informatie te verstrekken omtrent de specifiek inhoudelijke aspecten van de uitvoering van de opdracht, daaronder mede begrepen de wijze waarop en de middelen waarmee de opdracht wordt uitgevoerd.

 

Artikel 17 – Wijziging Algemene Voorwaarden

In aanvulling op het bepaalde in artikel 13 is Opdrachtgever, indien hij bezwaar heeft gemaakt tegen de wijziging van de Algemene Voorwaarden, bevoegd de overeenkomst op te zeggen tegen het moment waarop de gewijzigde Algemene Voorwaarden krachtens het bepaalde in dat artikel van toepassing zouden worden, doch uitsluitend indien de wijziging een wezenlijke verzwaring van de voor Opdrachtgever uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen inhouden.

 

Artikel 18 – Geschillen

In afwijking van het bepaalde in de artikelen 11.2 en 11.3 worden alle geschillen die verband houden met de uitvoering van de opdracht – waaronder begrepen het resultaat van de krachtens de opdracht verrichte werkzaamheden – uitsluitend beslecht door middel van arbitrage overeenkomstig het Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut te Rotterdam.

  

Artikel 19 – Slotbepaling

 1. Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig is of mocht worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling, zullen de opdrachtnemer en de opdrachtgever in overleg een nieuwe bepaling overeenkomen. Hierbij zal zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen;
 2. Op de overeenkomst tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing;
 3. Deze voorwaarden blijven van kracht indien de opdrachtnemer van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.