Privacy Verklaring

Privacyverklaring

Praktijk voor Leefstijl, Coaching & Counseling, gevestigd aan Minerva 7, 3225 TN te Hellevoetsluis, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.plcc.nl

Minerva 7
3225 TN Hellevoetsluis

Privacy@plcc.nl

  1. van der Gulik is de Functionaris Gegevensbescherming Praktijk voor Leefstijl, Coaching & Counseling, zij is te bereiken via Paula@plcc.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Praktijk voor Leefstijl, Coaching & Counseling verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 

Voor- en achternaam en/of bedrijfsnaam

Geslacht

Geboortedatum

Adresgegevens

Telefoonnummer

E-mailadres

Skype-adres

Kind(eren) + leeftijd

Beroep/studie

BTW nummer (indien van toepassing)

KvK nummer (indien van toepassing)

Website (indien van toepassing)

Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Gegevens over jouw activiteiten op onze website

Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

Bankrekeningnummer

 

 

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Praktijk voor Leefstijl, Coaching & Counseling verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

Gegevens die betrekking hebben op je gezondheid

Deze gegevens worden enkel en alleen verwerkt nadat jij deze gegevens vrijwillig hebt verstrekt en Praktijk voor Leefstijl, Coaching & Counseling toestemming hebt gegeven om deze gegevens voor een bepaalde periode op te slaan (zie: Hoe lang we persoonsgegevens bewaren).

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Privacy@plcc.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Auteursrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij Praktijk voor Leefstijl, Coaching & Counseling. Blogs en vlogs op deze website mag je delen. We verzoeken je wel om de bron te vermelden: www.plcc.nl of een link te plaatsen naar deze website.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Praktijk voor Leefstijl, Coaching & Counseling verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het afhandelen van jouw betaling. Zo gebruiken we jouw naam en/of bedrijfsnaam en adresgegevens om op je factuur te zetten. Grondslag: Overeenkomst en Wettelijke verplichting.

Het uitvoeren van de door jou bestelde dienst. Zo gebruiken we jouw telefoonnummer, Skype-adres of FaceTime adres om je te bellen voor afgesproken contact of coachsessie, en je e-mailadres voor contact per e-mail of voor het toesturen van informatie. Ook gebruiken we deze gegevens voor het eventuele maken, afzeggen of wijzigen van afspraken. Grondslag: Overeenkomst.

Het leveren van een dienst of product. Zo gebruiken we bv. jouw (e-mail)adres om je een (digitaal) product toe te sturen wanneer je deze besteld hebt. Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. Grondslag: Overeenkomst.

Verzenden van onze nieuwsbrief en/of inspiratiemail. Het feedback vragen wanneer je een dienst of product bij ons hebt afgenomen. We zullen je hier eventueel over mailen, om van jou te horen hoe je onze dienst of product hebt ervaren. Dit om de kwaliteit van onze diensten en producten te kunnen blijven bevorderen. Grondslag: Gerechtvaardigd belang.

Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten. Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken. Grondslag: Om goederen en diensten bij je af te leveren.

Praktijk voor Leefstijl, Coaching & Counseling analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Praktijk voor Leefstijl, Coaching & Counseling volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.

Praktijk voor Leefstijl, Coaching & Counseling verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Praktijk voor Leefstijl, Coaching & Counseling neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Praktijk voor Leefstijl, Coaching & Counseling) tussen zit.

Praktijk voor Leefstijl, Coaching & Counseling gebruikt de volgende computerprogramma’s of – systemen: [aanvullen met naam van het systeem, waarom het gebruikt wordt, onderliggende logica, belang en verwachte gevolgen voor betrokkene]. Praktijk voor Leefstijl, Coaching & Counseling gebruikt vooralsnog geen computerprogramma’s of – verwerkingssystemen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Praktijk voor Leefstijl, Coaching & Counseling bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

Bestel- en betaalgegevens (bedrijfs-)naam, adres, email, rekeningnr.) Bewaartermijn: 7 jaar
Reden: Fiscale bewaarplicht

Coachtrajectrelevante gegevens qua inhoud gesprekken (inhoudelijke mails en intakeformulieren die door jou en coach van Praktijk voor Leefstijl, Coaching & Counseling verstuurd zijn, eventuele aantekeningen die de coach heeft gemaakt). Bewaartermijn: zolang je actief coaching sessies bij Praktijk voor Leefstijl, coaching volgt, na afronding van de laatste coaching sessie worden deze gegevens binnen 1 jaar verwijderd. Reden: Het mogelijk maken van een goede uitvoering van de dienst.

Coachtrajectrelevante gegevens qua data en duur van gesprekken Bewaartermijn: 7 jaar
Reden: Fiscale bewaarplicht

Naam en emailadres t.b.v. inschrijving nieuwsbrief of inspiratiemail
Bewaartermijn: zolang je aangemeld blijft voor de nieuwsbrief. Onderaan iedere e-mail vind je een link om je af te melden, waarna je per direct geen e-mail meer van ons ontvangt. Uiterlijk 6 maanden na afmelden worden je gegevens volledig uit ons systeem verwijderd. Reden: Voor zakelijke communicatie en verzenden van de nieuwsbrief.

Naam en emailadres t.b.v. inschrijving online
Bewaartermijn: 3 maanden
Reden: zodat je een passend (vervolg)aanbod gedaan kan worden

Gegevens over website bezoek, inclusief internetbrowser en apparaat type.
Deze gegevens worden geanonimiseerd verwerkt in Google Analytics en Facebook Pixel. Bewaartermijn: 38 maanden
Reden: Voor website-statistieken, om ervoor te zorgen dat de website goed blijft functioneren en om het aanbod, de gratis content en de marketing op de website aan te passen aan de vraag vanuit bezoekers.

Delen van persoonsgegevens met derden
Praktijk voor Leefstijl, Coaching & Counseling verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met
jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Praktijk voor Leefstijl, Coaching & Counseling blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Praktijk voor Leefstijl, Coaching & Counseling gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

Praktijk voor Leefstijl, Coaching & Counseling gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Google Analytics
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet Naam: _utma
Bewaartermijn: 38 maanden

 

Wil je niet dat jouw gegevens, hoewel geanonimiseerd, door Google Analytics worden opgeslagen? Via volgende link kan je een add on van google zelf downloaden, die ervoor zorgt dat geen enkele website jouw bezoek meer via google analytics kan waarnemen: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Praktijk voor Leefstijl, Coaching & Counseling en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacy@plcc.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Praktijk voor Leefstijl. Coaching en Counseling wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-

autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Praktijk voor Leefstijl, Coaching & Counseling neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via Privacy@plcc.nl

Praktijk voor Leefstijl, Coaching & Counseling heeft o.a. de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

Beveiligingssoftware: een virusscanner

Wachtwoorden slaan wij op in beveiligde documenten.

SSL. Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Wijzigingen privacyverklaring

Praktijk voor Leefstijl, Coaching & Counseling kan deze privacyverklaring altijd wijzigen. Een actuele versie van de privacyverklaring wordt op de website www.plcc.nl gepubliceerd. Het is verstandig deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat je bekend bent met eventuele wijzigingen.

 

Deze privacyverklaring is opgesteld op 3 oktober 2019 en voor het laatst gewijzigd op:

28 juli 2020. Voor meer informatie en vragen over ons privacy beleid kun je contact opnemen met onze klantenservice of via Privacy@plcc.nl.